ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – «H ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και παιδικών τροφών» και τον διακριτικό τίτλο «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» με Α.Φ.Μ: 094116856 και ΓΕΜΗ 350101000, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή (εφεξής «FRIESLANDCAMPINA» ή «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» με ΑΦΜ 094101900 και ΓΕΜΗ 339401000, που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Ημαθίας 10 (εφεξής «Bold Ogilvy» ή «Διαφημιστική» και μαζί με την "FRIESLANDCAMPINA οι «Εταιρείες»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του microsite https://diagonismos.milner.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος») την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «H ΓΕΥΣΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» (εφεξής «Διαγωνισμός»).

Οι Εταιρείες συμμετέχουν στον Διαγωνισμό ως εξής: α) Η Διοργανώτρια διαθέτει τα δώρα του Διαγωνισμού και αναλαμβάνει εν γένει τη διοργάνωση και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, ενώ είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας του αρχείου προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και των Ν. 4624/2019 και 2472/1997), και β) η Διαφημιστική αναλαμβάνει την ηλεκτρονική διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την τεχνική υποστήριξη αυτής, καθώς και τη διαδικασία αποστολής/παράδοσης των Δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού, ενώ εκτελεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, ομοίως αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και σύμφωνα με το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο.

2. Δώρα

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα είναι συνολικά εβδομήντα επτά (77) και θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα (εφεξής «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών «Δώρο»):

Επτά (7) ταξίδια συνολικής αξίας 1.000€ το καθένα. Τα 1.000€ θα δοθούν με τη μορφή voucher στους νικητές και αφορούν διαμονή & εισιτήρια από το συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο Figame group https://www.figame.com/, με ισχύ ταξιδιού έως 30.06.2024. Η κράτηση του ταξιδιού θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2023 και το voucher μπορεί να εξαργυρωθεί μία φορά και για όλο το ποσό. To ταξίδι αφορά σε οποιοδήποτε προορισμό της επιλογής των νικητών εντός ή εκτός Ελλάδας, κατόπιν διαθεσιμότητας σε εισιτήρια και ξενοδοχεία για το επιθυμητό διάστημα και για κόστος έως 1.000€.

Εβδομήντα (70) Δωροεπιταγές ("ticket restaurant") συνολικής αξίας εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €) έκαστη για αγορές σε επιλεγμένα καταστήματα/super market/καταστήματα εστίασης, όπως απεικονίζονται στο link: Αρχική - MyEdenred, προς εξαργύρωση έως και 9 μήνες μετά την έκδοση των δωροεπιταγών. Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης αναγράφεται πάνω στις δωροεπιταγές.

3. Διάρκεια

Ως Διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 08.05.2023 στις 14:00 έως την Tετάρτη 14.06.2023 στις 12:00 π.μ. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των χρονικών ορίων δεν θα είναι έγκυρη. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη Διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με προηγούμενη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.

4. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των Εταιρειών και οι συγγενείς αυτών α΄ βαθμού, καθώς και οι σύζυγοί τους.

Ως έγκυρη συμμετοχή νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους, και εν γένει είναι εντός του πλαισίου του Διαγωνισμού και πληροί τους παρόντες Όρους, (β) δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, και (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ' εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν πληροί τους παρόντες όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του Συμμετέχοντα κώλυμα βάσει των παρόντων όρων συμμετοχής, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στον νικητή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας που τάσσεται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, (δ) εάν ο νικητής δεν παρουσιάσει την ταυτότητα ή διαβατήριο ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παραλαβή του Δώρου.

Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι στο πρόσωπο κάποιου Συμμετέχοντα ή νικητή συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και κατόπιν της τυχόν ανάδειξης του Συμμετέχοντος ως νικητή ή και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

Εάν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται αμέσως κατά τα ανωτέρω, και οι Εταιρείες επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.

5. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος (εφεξής «Συμμετέχων») μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό με τον εξής τρόπο: μπορεί να επισκεφθεί το microsite https://diagonismos.milner.gr όπου καλείται να απαντήσει σε μία ερώτηση για το Milner και να συμπληρώσει και υποβάλει τη φόρμα συμμετοχής που του εμφανίζεται με τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη/περιοχή, ΤΚ), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων. Κάθε Συμμετέχων φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια και εγκυρότητα των ανωτέρω στοιχείων που δηλώνει.

Πριν την υποβολή της συμμετοχής του, ο Συμμετέχων θα πρέπει προηγουμένως:

α) να διαβάσει και αποδεχθεί τους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού που του εμφανίζονται ως link. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο Συμμετέχοντα των Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

β) να χορηγήσει ρητώς τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, διαβάζοντας και αποδεχόμενος τη Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που του εμφανίζεται ως link, το οποίο είναι ομοίως προαπαιτούμενο για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό.

Κάθε Συμμετέχων που υποβάλει τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κατά τον ανωτέρω τρόπο, αποκτά αυτομάτως μία συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την κατακύρωση των 77 Δώρων, στην οποία συμμετέχει μέσω του δηλωθέντος από αυτόν αριθμού τηλεφώνου, ως στοιχείου ταυτοποίησης, χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω δήλωση ή ενέργεια από πλευράς του.

Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ως εκ τούτου μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής.

Διευκρινίζεται ότι το πεδίο που αφορά τη συναίνεση για τη λήψη ενημερώσεων μέσω e-mail για σκοπούς marketing (π.χ. νέα για προϊόντα, προσφορές, events), που επίσης εμφανίζεται στη φόρμα συμμετοχής, είναι προαιρετικό και δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Η ανάδειξη των νικητών των 77 Δώρων του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 στις 12:00 μ.μ., στις εγκαταστάσεις της Bold Ogilvy στο Γέρακα Αττικής, οδός Ημαθίας 10Α, παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας και της Συμβολαιογράφου Χαρίκλειας Σπυριδοπούλου (είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης). Η κλήρωση, στην οποία θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές σύμφωνα με όσα έχουν περιγραφεί παραπάνω, θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα αυτής και να ορίσουν νέα, η οποία θα αναρτηθεί στο microsite του Διαγωνισμού, προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου.

Ειδικότερα, η ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδείξει τους νικητές ως ακολούθως:

Οι επτά (7) πρώτοι νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) ταξίδι αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) έκαστο με τη μορφή voucher από το συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο Figame group https://www.figame.com/

Οι εβδομήντα (70) επόμενοι νικητές θα κερδίσουν από μία (1) δωροεπιταγή ("ticket restaurant") αξίας εκατόν ογδόντα ευρώ (180 € ) έκαστη.

Από την ίδια ως άνω ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθούν επίσης εβδομήντα επτά (77) αναπληρωματικοί νικητές ως εξής:

Οι επτά (7) πρώτοι αναδειχθέντες αναπληρωματικοί θα αναπληρώνουν τους επτά (7) νικητές των ταξιδιών

Οι εβδομήντα (70) επόμενοι αναδειχθέντες αναπληρωματικοί θα αναπληρώνουν τους εβδομήντα (70) νικητές των δωροεπιταγών

7. Διαδικασία απόδοσης των Δώρων

7.1 Ενημέρωση των νικητών

Οι νικητές των εβδομήντα επτά (77) Δώρων θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού τηλεφωνικά από τη Διαφημιστική στον αριθμό τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία, θα τους ζητηθεί και η επιβεβαίωση των στοιχείων τους, τα οποία είναι απαραίτητα για την παράδοση του δώρου (π.χ ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση).

7.2 Δημοσιότητα

Τα ονοματεπώνυμα των εβδομήντα επτά (77) νικητών του Διαγωνισμού, καθώς και των εβδομήντα επτά (77) αναπληρωτών νικητών, θα αναρτηθούν για λόγους διαφάνειας στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://diagonismos.milner.gr την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και θα παραμείνουν αναρτημένα έως 31.08.2023.

7.3 Παραλαβή των Δώρων

Οι παραδόσεις των Δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού θα διενεργηθούν ως εξής:

Η εταιρεία Bold Ogilvy σε συνεργασία με εταιρεία courier ή/και με ίδια μεταφορικά μέσα θα διενεργήσει την παράδοση των 70 δωροεπιταγών ("ticket restaurant")

Επίσης, η εταιρεία Bold Ogilvy θα ενημερώσει τους νικητές των 7 ταξιδιών, ώστε να επικοινωνήσουν με το συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο Figame group https://www.figame.com/ για την κατακύρωση του voucher όπου θα γίνεται η ταυτοπροσωπία των στοιχείων τους μέσω του αριθμού της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του αριθμού διαβατηρίου τους ή άλλου δημοσίου εγγράφου ταυτοπροσωπίας κατά τη διαδικασία κράτησης.

Κατά την παραλαβή του Δώρου, οι νικητές θα κληθούν να επιδείξουν, για σκοπούς ταυτοπροσωπίας, ταυτότητα, διαβατήριο ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Στην περίπτωση που έως 14.07.2023 κάποιος ή κάποιοι από τους νικητές δεν ευρεθούν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. ενδεικτικά έχουν δηλώσει ανακριβή διεύθυνση, ή δεν έχουν παραλάβει το Δώρο στη δηλωθείσα διεύθυνση και δεν προσέρχονται στην εταιρεία courier να το παραλάβουν, και ταυτοχρόνως είτε δεν έχουν συμπληρώσει σωστά το τηλέφωνο επικοινωνίας τους είτε δεν έχουν ευρεθεί σε αυτό παρά τις εύλογες προσπάθειες της Bold Ogilvy), ή τυχόν δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να παραλάβουν το Δώρο, ή αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο ή αρνηθούν να επιδείξουν το απαιτούμενο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση, τότε οι συγκεκριμένοι νικητές χάνουν αυτομάτως και οριστικά, μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου και θα ισχύουν τα εξής:

Εάν έχει απωλέσει το δικαίωμα επί του Δώρου του κάποιος/οι εκ των εβδομήντα επτά (77) νικητών, θα κληθεί για την παραλαβή του Δώρου ο/οι πρώτος/οι κατά σειρά κλήρωσης εκ των αντίστοιχων επτά (7) αναπληρωματικών που αναπληρώνουν τους νικητές των ταξιδιών (εάν το Δώρο είναι ταξίδι) ή των αντίστοιχων εβδομήντα (70) αναπληρωματικών που αναπληρώνουν τους νικητές των δωροεπιταγών (εάν το Δώρο είναι δωροεπιταγή).

Ειδικότερα, οι ως άνω αναπληρωματικοί νικητές θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά από τη Διαφημιστική ομοίως στον αριθμό τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής, και θα τους ζητείται η επιβεβαίωση των στοιχείων τους, τα οποία είναι απαραίτητα για την παράδοση του δώρου (π.χ ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση), ενώ για τον τρόπο και διαδικασία παράδοσης των Δώρων σε αυτούς επίσης ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται παραπάνω για τους τακτικούς νικητές.

Σε περίπτωση που έως 28.07.2023 κάποιος ή κάποιοι και από τους αναπληρωματικούς νικητές δεν ευρεθούν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. ενδεικτικά έχουν δηλώσει ανακριβή διεύθυνση, ή δεν έχουν παραλάβει το Δώρο στη δηλωθείσα διεύθυνση και δεν προσέρχονται στην εταιρεία courier να το παραλάβουν, και ταυτοχρόνως είτε δεν έχουν συμπληρώσει σωστά το τηλέφωνο επικοινωνίας τους είτε δεν έχουν ευρεθεί σε αυτό παρά τις εύλογες προσπάθειες της Bold Ogilvy), ή τυχόν δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να παραλάβουν το Δώρο, ή αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο ή αρνηθούν να επιδείξουν το απαιτούμενο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση, τότε και οι συγκεκριμένοι αναπληρωματικοί νικητές χάνουν αυτομάτως και οριστικά, μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου και η Διοργανώτρια και η Bold Ogilvy απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη, ενώ η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει (ή μη) το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση της.

8. Ευθύνη

Τα Δώρα καθορίζονται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικά ή μερικά με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

H Διοργανώτρια και εν γένει οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή άλλη ή/και ατύχημα τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα του Διαγωνισμού, τη χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

Τέλος, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκύψει στον Διαδικτυακό Τόπο, με αποτέλεσμα την προσωρινή η μόνιμη διακοπή της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Αντιστοίχως δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.

9. Δημοσιότητα- Αποδοχή Όρων Διαγωνισμού

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://diagonismos.milner.gr και θα ευρίσκονται δημοσιευμένοι εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την ανάδειξη των νικητών και την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων, και σε κάθε περίπτωση έως 31.08.2023. Έχουν επίσης κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Σπυριδοπούλου Χαρίκλεια, Ασκληπιού 26 – 28, Αθήνα, και οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφό τους. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο συμμετέχοντα των παρόντων όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού, καθώς και συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κατά τα ανωτέρω, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των λοιπών Εταιρειών.

10. Τροποποίηση ή ακύρωση του Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Σπυριδοπούλου Χαρίκλεια, Ασκληπιού 26 – 28, Αθήνα, και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα https://diagonismos.milner.gr .Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά την έννοια των Ν. 4624/2019 και Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για τις ανάγκες της διεξαγωγής, ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Νομική βάση της επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έκαστου συμμετέχοντα είναι η συναίνεσή του, η οποία παρέχεται μέσω ρητής και θετικής δήλωσής του κατά τα ανωτέρω υπό 9 αναφερόμενα, κατόπιν επαρκούς ενημέρωσής του δυνάμει των παρόντων Αναλυτικών Όρων Συμμετοχής και του Εντύπου Δήλωσης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που παρέχονται από αυτούς για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας) θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα διατηρούνται για αρχειακούς λόγους έως τις, 10.01.2024 οπότε και θα διαγράφονται οριστικά. Σκοπός σύστασης του εν λόγω αρχείου, το οποίο περιέχει τα ελάχιστα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αποτελεσματικής διεξαγωγής, ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, είναι η συλλογή συμμετοχών στον Διαγωνισμό και η διασφάλιση της συμμετοχής του στην κλήρωση, η δυνατότητα επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες σε περίπτωση οιουδήποτε τυχόν τεχνικού προβλήματος κατά την υποβολή της συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, η δυνατότητα ταυτοποίησης των νικητών και αναπληρωτών νικητών, η διενέργεια της παράδοσης των Δώρων και η δυνατότητα ευχερούς επικοινωνίας με τους νικητές και τους αναπληρωματικούς νικητές για τους σκοπούς απόδοσης των Δώρων, και τέλος η δημοσίευση των ονομάτων των νικητών (τακτικών και αναπληρωματικών) στο microsite του Διαγωνισμού.

Υπεύθυνος Eπεξεργασίας του ανωτέρω αρχείου προσωπικών δεδομένων είναι η Διοργανώτρια, η δε επεξεργασία των περιεχόμενων σε αυτά προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται κατ΄ εντολήν της και από την εταιρεία Bold Ogilvy, η οποία έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση του microsite του Διαγωνισμού και την διαδικασία απόδοσης των Δώρων στους νικητές κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Η εταιρεία Bold Ogilvy ως εκτελούσα την επεξεργασία δύναται να διαβιβάζει περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και αναπληρωματικών νικητών στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Figame group https://www.figame.com/ αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παράδοσης των Δώρων και την ενδεχόμενη επικοινωνία για τον σκοπό αυτό, εφόσον χρειασθεί.

Όλα τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων (συμμετέχοντες και νικητές, τακτικοί και αναπληρωματικοί), διατηρούν α) το δικαίωμα ενημέρωσής σχετικά με τις κατηγορίες των προσωπικών τους δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτής, αλλά και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, β) το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το οποίο λαμβάνουν πληροφόρηση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, τη λογική της τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα γ) το δικαίωμα αντίρρησης, σύμφωνα με το οποίο έχουν δικαίωμα να προβάλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν, ώστε αυτά να μην αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, δ) το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το οποίο η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα και ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 2106475600, email: complaints@dpa.gr.). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα του κατόπιν αιτήματος του που θα απευθύνει στην Διοργανώτρια Εταιρεία που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή, είτε ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hellas@frieslandcampina.com, είτε τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 800 11 668668.

Αν κάποιος εκ των συμμετεχόντων ή των νικητών (τακτικών ή αναπληρωματικών) του Διαγωνισμού επιλέξει να μην παράσχει τα προσωπικά δεδομένα που θα του ζητηθούν ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, το γεγονός αυτό αυτονοήτως θα αναιρέσει τη δυνατότητα συμμετοχής του στο Διαγωνισμό και απόδοσης σε αυτόν του Δώρου αντίστοιχα.

12. Υποβολή παραπόνων- Επίλυση διαφορών

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων και αιτημάτων σχετικών με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οποιοσδήποτε Συμμετέχων, νικητής ή τρίτος μπορεί οποτεδήποτε να καλεί στο τηλέφωνο: 80011668668 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info.hellas@frieslandcampina.com.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.