ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«MILNER- ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ»

1.Αντικείμενο Διαγωνισμού:

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και παιδικών τροφών» και τον διακριτικό τίτλο «FRIESLAND CAMPINA HELLAS SA» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή με Α.Φ.Μ 094116856 και ΓΕΜΗ 350101000 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας που τηρεί στο Instagram https://www.instagram.com/milner.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») τον διαγωνισμό - προωθητική ενέργεια με τίτλο «MILNER- ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ» (εφεξής o «Διαγωνισμός»), με τη συνδρομή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BOLD OGILVY Διαφημιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, στην οδό Ημαθίας 10Α, με ΑΦΜ 094101900 και ΓΕΜΗ 339401000 (στο εξής «OGILVY» ή «Διαφημιστική Εταιρεία»), η οποία έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση του ανωτέρω Ιστότοπου (οι ανωτέρω από κοινού καλούμενες «Εταιρείες»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «οι Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται μόνο η ύπαρξη έγκυρου λογαριασμού χρήστη στο Instagram και δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται με αυτό καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση Συμμετέχοντα, νικητή ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της «OGILVY», τυχόν μητρικών, θυγατρικών ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους και όσοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού του Διαγωνισμού, με τον τρόπο συμμετοχής που περιγράφεται στους παρόντες όρους και που είναι εν γένει εντός του πλαισίου του Διαγωνισμού. Έκαστος συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν πληροί τους παρόντες όρους συμμετοχής στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων συμμετοχής, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας που τάσσεται στους παρόντες όρους συμμετοχής, (δ) εάν η συμμετοχή είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (ε) εάν η συμμετοχή έχει περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο ή προσβλητικό ή δυσφημιστικό ή άσεμνο ή παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, περίπτωση στην οποία η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να μην αναρτήσουν («upload») ή/και να διαγράψουν από τον Ιστότοπο την εν λόγω συμμετοχή και τα σχετικά σχόλια.

Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου συμμετέχοντα ή/και νικητή συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Δώρου.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού:

Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 14.03.2024 έως 07.04.2024 στις 11:59 μ.μ.. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του Διαγωνισμού και με τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω στον όρο 4. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα/δηλωθείσα.

4. Τρόπος Συμμετοχής:

Κάθε συμμετέχων για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας https://www.instagram.com/milner.gr , να ακολουθήσει (follow) τη σελίδα @milner.gr στο Instagram και κάνει like και σχόλιο στην παρακάτω δημοσίευση:

7/10 επίλεξαν με κλειστά μάτια τοMilner , για την πλούσια γεύση του!

Εσύ μπορείς να γράψεις με κλειστά μάτια «Πλούσια γεύση, χαμηλά λιπαρά»;

Μην κλέβεις! Σε βλέπουμε! Κάνε την προσπάθειά σου στα σχόλια, like & follow στη σελίδα του Μ ilnerκαι μπες αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα από τα 7airfyerπου χαρίζει τοMilner! (Όροι συμμετοχής στο LinkinBio )

#milner#giveaway#airfryer

Η ολοκλήρωση των παραπάνω περιγραφόμενων ενεργειών ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος παραπάνω από μία φορά στον Διαγωνισμό, ωστόσο μπορεί να αναδειχθεί νικητής μόνο μία (1) φορά, επομένως δεν μπορεί να κερδίσει πάνω από ένα (1) Δώρο.

5. Δώρα – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι συνολικά επτά (7) φριτέζες PHILIPS HD9285/96 AIRFRYER XXL και θα αποδοθούν σε επτά (7) νικητές.

Ειδικότερα στον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν επτά (7) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί νικητές με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της πλατφόρμας https://commentpicker.com/ , η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της «OGILVY», παρουσία της Συμβολαιογράφου Χαρίκλειας Σπυριδοπούλου (είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης). Η εν λόγω κλήρωση, στην οποία θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές σύμφωνα με όσα έχουν περιγραφεί παραπάνω, θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα αυτής και να ορίσει νέα, η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο, προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου.

6. Διαδικασία απόδοσης των Δώρων

6.1 Ενημέρωση των νικητών για την κατακύρωση

Οι επτά (7) τακτικοί νικητές του Διαγωνισμού, κατόπιν της ανάδειξής τους, θα ενημερωθούν ότι αναδείχθηκαν νικητές του Διαγωνισμού μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) που θα τους αποσταλεί στο Instagram Account τους από τον Ιστότοπο, και θα κληθούν να αποστείλουν (με προσωπικό μήνυμα στον Ιστότοπο) τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία τους: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη/περιοχή, ΤΚ), και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδικασία απόδοσης του Δώρου τους και την ευχερή επικοινωνία κατά το εν λόγω στάδιο, εάν χρειασθεί.

Πριν την αποστολή των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων, οι νικητές θα πρέπει να χορηγήσουν ρητώς τη συναίνεσή τους για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων τους, διαβάζοντας τη Δήλωση Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνεται ως link στο προσωπικό μήνυμα που έχουν λάβει από τον Ιστότοπο και αποδεχόμενοι την εν λόγω Δήλωση απαντώντας «Συναινώ» στο απαντητικό μήνυμά τους προς τον Ιστότοπο. Η ως άνω συναίνεση είναι προαπαιτούμενο για την οριστική κατακύρωση του Δώρου τους και για την παράδοσή του, καθώς και για την ολοκλήρωση της δημοσιότητας του Διαγωνισμού.

Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν, χορηγώντας τη συναίνεσή τους και αποστέλλοντας τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία κατά τα ανωτέρω, το αργότερο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτούς του προσωπικού μηνύματος με το οποίο ενημερώνονται για την ανάδειξή τους ως νικητών.

Εάν κάποιος από τους τακτικούς νικητές, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερολογιακών ημερών, δεν απαντήσει με προσωπικό μήνυμα στον Ιστότοπο ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς απόδοσης του Δώρου ή δεν αποστείλει τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απόδοση του Δώρου, τότε ο συγκεκριμένος νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και θα καλείται για την απόδοση του Δώρου ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός νικητής που αναδείχθηκε κατά την ηλεκτρονική κλήρωση, με τον οποίο θα ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Αντιστοίχως, σε περίπτωση που ο αναπληρωματικός νικητής ομοίως δεν ανταποκριθεί εντός της αντίστοιχης προθεσμίας των επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση για την ανάδειξή του ως νικητή, τότε χάνει και αυτός αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και οι Εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη, ενώ η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει (ή μη) το Δώρο κατά την απόλυτη κρίσης της.

6.2 Δημοσιότητα των νικητών

Τα ονόματα των νικητών (τακτικών και όσων εκ των αναπληρωματικών κληθούν σε αναπλήρωση κάποιου τακτικού) θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο (και ειδικότερα με σχόλιο/comment κάτω από το post του Διαγωνισμού) για λόγους διαφάνειας, και θα παραμείνουν αναρτημένα για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ανάδειξή τους, ήτοι έως 10 Ιουνίου 2024.

6.3 Παράδοση των Δώρων

Η παράδοση των Δώρων του Διαγωνισμού στους νικητές θα διενεργηθεί από την εταιρεία Κωτσόβολος ΑΕ, υπό τον συντονισμό της Διαφημιστικής Εταιρείας. στη διεύθυνση που θα έχουν αποστείλει κατά τα ανωτέρω. Κατά την παραλαβή του Δώρου, οι νικητές θα κληθούν να επιδείξουν, για σκοπούς ταυτοπροσωπίας, ταυτότητα, διαβατήριο ή κάποιο άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Η αποστολή των Δώρων θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 2 μηνών από τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Ειδικότερα:

Σε περίπτωση που έως 20.05.2024 κάποιος από τους νικητές δεν ευρεθεί για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. ενδεικτικά εάν έχει δηλώσει ανακριβή διεύθυνση, ή δεν έχει παραλάβει το Δώρο στη δηλωθείσα διεύθυνση, και ταυτοχρόνως είτε δεν έχει συμπληρώσει σωστά το τηλέφωνο επικοινωνίας του είτε δεν έχει ευρεθεί σε αυτό παρά τις εύλογες προσπάθειες της Διαφημιστικής Εταιρείας), ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή αρνηθεί να επιδείξει το απαιτούμενο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση, τότε ο συγκεκριμένος νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και θα καλείται για την απόδοση του ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωματικός νικητής, με τον οποίο θα ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Εάν τυχόν και ο αναπληρωματικός νικητής δεν ευρεθεί για οποιονδήποτε λόγο έως τις 10.06.2024, τότε χάνει και αυτός αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και οι Εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη, ενώ η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει (ή μη) το Δώρο κατά την απόλυτη κρίσης της.

7. Ευθύνη:

Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στον Ιστότοπο. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στον Ιστότοπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

Τα Δώρα καθορίζονται από τη Διοργανώτρια, είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλ­λάσ­σον­ται ολικά ή μερικά με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η τροποποίησή τους ή η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

H Διοργανώτρια και εν γένει οι Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία ή/και βλάβη, σωματική ή άλλη ή/και ατύχημα τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα του Διαγωνισμού, τη χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια θα δεν υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

8. Δημοσιότητα:

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας https://www.instagram.com/milner.gr και θα ευρίσκονται δημοσιευμένοι εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την ανάδειξη των νικητών και την ολοκλήρωση της διανομής των Δώρων, και σε κάθε περίπτωση έως 10.06.2024. Έχουν επίσης κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Σπυριδοπούλου Χαρίκλεια, Ασκληπιού 26 – 28, Αθήνα, και οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφό τους. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από έκαστο συμμετέχοντα των παρόντων όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού, καθώς και συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κατά τα ανωτέρω, και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

9. Προσωπικά Δεδομένα:

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντα ή/και νικητή δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια των Ν. 4624/2019 και Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για τις ανάγκες της διεξαγωγής, ολοκλήρωσης και δημοσιότητας του Διαγωνισμού .

Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων έκαστου συμμετέχοντα (και ειδικότερα του ονοματεπωνύμου του, εφόσον αυτό περιλαμβάνεται στο όνομα χρήστη του συμμετέχοντα στο Instagram, το οποίο είναι το ελάχιστο δυνατό δεδομένο για την αποτελεσματική διεξαγωγή του Διαγωνισμού και τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης) είναι η συναίνεσή του, η οποία παρέχεται μέσω της θετικής ενέργειας από πλευράς του της οικειοθελούς ανάρτησης και δημοσίευσης των προσωπικών του δεδομένων στον Ιστότοπο κατά την υποβολή της συμμετοχής του, κατόπιν επαρκούς ενημέρωσής του δυνάμει των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Νομική βάση δε της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων έκαστου νικητή (τακτικού ή αναπληρωματικού) είναι η συναίνεσή του, η οποία παρέχεται μέσω ρητής, θετικής και έγγραφης δήλωσής του κατά τα ανωτέρω υπό 6.1 αναφερόμενα, κατόπιν επαρκούς ενημέρωσής του δυνάμει των παρόντων Αναλυτικών Όρων Συμμετοχής και του Εντύπου Δήλωσης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα του έχει αποσταλεί εγγράφως.

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που παρέχονται από αυτούς για την απόδοση του Δώρου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας) θα τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης του Δώρου και θα διατηρούνται για αρχειακούς λόγους έως 30.06.2024, οπότε και θα διαγράφονται οριστικά.

Σκοπός σύστασης του εν λόγω αρχείου, το οποίο περιέχει τα ελάχιστα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική ολοκλήρωση και δημοσιότητα του Διαγωνισμού, είναι η ταυτοποίηση των νικητών, η διενέργεια της παράδοσης των Δώρων στους νικητές, η διασφάλιση της ευχερέστερης επικοινωνίας με αυτούς από τη Διαφημιστική Εταιρεία κατά το στάδιο απόδοσης των Δώρων, εφόσον χρειασθεί, ιδίως σε περίπτωση ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων διεύθυνσης ή μη εύρεσής τους από την εταιρεία Κωτσόβολος ΑΕ, και τέλος η δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στον Ιστότοπο για λόγους διαφάνειας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας του ανωτέρω αρχείου είναι η Διοργανώτρια, η δε επεξεργασία των περιεχόμενων σε αυτά προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από τη Διαφημιστική Εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση του Ιστότοπο και την διαδικασία απόδοσης των Δώρων στους νικητές. Η Διαφημιστική Εταιρεία ως εκτελούσα την επεξεργασία θα διαβιβάζει περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα των νικητών στην εταιρεία Κωτσόβολος ΑΕ, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παράδοσης των Δώρων και την ενδεχόμενη επικοινωνία για τον σκοπό αυτό, εφόσον χρειασθεί.

Όλοι οι συμμετέχοντες, καθώς και οι νικητές (τακτικοί και αναπληρωματικοί), διατηρούν α) το δικαίωμα ενημέρωσής σχετικά με τις κατηγορίες των προσωπικών τους δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτής, αλλά και τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, β) το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το οποίο λαμβάνουν πληροφόρηση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, τη λογική της τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και την κοινοποίηση σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα γ) το δικαίωμα αντίρρησης, σύμφωνα με το οποίο έχουν δικαίωμα να προβάλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν, ώστε αυτά να μην αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, δ) το δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το οποίο η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα και ε) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 2106475600, email: complaints@dpa.gr.). Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων δύναται να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα του κατόπιν αιτήματος του που θα απευθύνει στην Διοργανώτρια Εταιρεία που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Νικ. Ζεκάκου 18 και Κων. Καραμανλή, είτε ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.hellas@frieslandcampina.com , είτε τηλεφωνικά στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 800 11 668668.

Αν κάποιος εκ των νικητών του Διαγωνισμού επιλέξει να μην παράσχει τα προσωπικά δεδομένα που θα του ζητηθούν ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, το γεγονός αυτό αυτονοήτως θα αναιρέσει τη δυνατότητα απόδοσης σε αυτόν του Δώρου.

10. Τροποποίηση Όρων:

Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Ιστότοπου. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο Αθηνών κα. Σπυριδοπούλου Χαρίκλεια, Ασκληπιού 26 – 28, Αθήνα

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.